Slide 1

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

Slide 1

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

Example Frame