โครงการประกวดมารยาทไทยและ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream
Road ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคใต้