วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
หลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการสอนวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 ระดับ คือ
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา 10 สาขางาน ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี
  1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
    สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
  2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
  3. สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
  4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

    สาขางานเมคคาทรอนิกส์
  5. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
   

สาขางานโยธา

  6. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 8 สาขาวิชา 13 สาขางาน หลักสูตร 2 ปี
 

ระบบปกติหลักสูตร 2 ปี

 
  1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
   

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

  3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
   

สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

   

สาขางานระบบโทรคมนาคม

  6. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
  7. สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
  8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  9. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
     
 

ระบบทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี

 
  1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
  2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
หลักสูตรการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช