วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ดาวน์โหลด

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
 
คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูจ้าง
แบบขออนุญาตเปลียนเวรหรือตรวจเจร
แบบขออนุญาตขอใช้รถวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
แบบขออนุญาติลงชื่อปฏิบัติราชการ
แบบในลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานการประชุม สัมมนา
สุดบันทึกผลงานและคุณงานความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยะฐานะชำนานการพิเศษ หรือ ระดับ 8
ลงมา (ตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพ)
 
ตัวอย่าง ปย.๑ ปีงบประมาณ ๖๐ [ 20 ส.ค. 59 ]
ตัวอย่าง ปย.๒ ปีงบประมาณ ๖๐ [ 20 ส.ค. 59 ]
คู่มือการควบคุมภายใน 2560 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช [ 08 ก.พ. 60 ]
 
บันทึกข้อความขอซื้อวัสดุ 2558 [ 4 พ.ย. 58 ]
ทะเบียนรายการซ่อม
สผ.1ก, สผ.1ข
 
 
โปรแกรม LTeacher (Logbook) สำหรับ สอศ.(สำหรับบันทึกข้อมูล) [ 06 ส.ค. 61 ]
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher (Logbook) [ 06 ส.ค. 61 ]
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher (Logbook) [ 06 ส.ค. 61 ]
ขั้นตอนกระบวนการ PLC ( word ) [ 06 ส.ค. 61 ]
ขั้นตอนกระบวนการ PLC (pdf) [ 06 ส.ค. 61 ]
การจัดการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) [ 06 ส.ค. 61 ]
บันทึกข้อความสอนซ่อมเสริม [ 07 เม.ย. 59 ]
โครงการสอนรายวิชา [ 07 เม.ย. 59 ]
แบบบันทึกข้อความหลังสอน [ 07 เม.ย. 59 ]
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ [ 07 เม.ย. 59 ]
วิจัยความพึงพอใจ
วิจัยเอกสารประกอบการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ
 
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ค. 61 ]
โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มี.ค. 61 ]
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ม.ค. 61 ]
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 08 ก.พ. 60 ]
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 05 ส.ค. 59 ]
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ก.พ. 59 ]
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ก.ย. 58 ]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุญาตเบิกเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ [ 23 มี.ค. 58 ]
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 พ.ย. 57 ]
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 ส.ค. 57 ]
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 27 พ.ค. 57 ]
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 6 ก.ค. 56 ]
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 7 พ.ค. 56 ]
แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา 2555
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
นโยบายการจัดแผนปีงบประมาณ
ตัวอย่างการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดทำโครงการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา
 
ปก รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปีการศึกษา 2560 [ 28 มี.ค. 2561 ]
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปีการศึกษา 2560 [ 20 มี.ค. 2561 ]
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล [ 10 ก.พ. 59 ]

แบบการติดตาม ตรวจสอบ SAR ระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2556 [ 30 พ.ค. 57 ]

รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล [ 28 ก.พ. 57 ]
ปกเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล [ 21 ก.พ. 57 ]
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 7 [ 21 ก.พ. 57 ]
การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและการประเมิณสมาชิกดีเด่น ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 [ 15 ก.ย. 56 ]
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2555 [ 18 เม.ษ. 56 ]
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2555 [ 20 มี.ค. 56 ]
แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [ 14 พ.ย. 55 ]
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปี 2554 [ 7 พ.ย. 55 ]
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปี 2553
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปี 2552
งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
 
เอกสารสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 พ.ย. 60 ]
ตัวอย่างรูปเล่มวิชาโครงการฉบับสมบูรณ์ [ 14 ม.ค. 59 ]
ตัวอย่างแบบนำเสนอโครงการ และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 14 ม.ค. 59 ]
แบบนำเสนอโครงการ งานมหกรรมวิชาการเทคนิคนคร “Open House” [ 7 ม.ค. 59 ]
 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช