วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ครุภัณฑ์

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
 
แผนกช่างยนต์ งานการเงิน งานกิจกรรม
แผนกช่างกลโรงงาน งานบัญชี งานแนะแนว
แผนกช่างเชื่อมโลหะ งานทะเบียน งานครูที่ปรึกษา
แผนกช่างไฟฟ้า งานสารบรรณ งานโครงการพิเศษ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคลากร งานสวัดิการพยาบาล
แผนกช่างก่อสร้าง งานทวิภาคี งานอาคารสถานที่
แผนกช่างโยธา งานหลักสูตร งานปกครอง
แผนกวิชาสารสนเทศ งานวัดผล งานห้องสมุด
แผนกวิชาการยาง งานวางแผนงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสาสนเทศ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน งานความร่วมมือ งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกสามัญ งานประกันคุณภาพ งานการค้า
งานพัสดุ งานวิจัย งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
ครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2553
ประจำปีงบประมาณ 2552
   
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช