วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่อง
มาจากการที่ท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์  (ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช)  และเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้ง "โรงเรียนช่างถม" ขึ้นที่วัดท่าโพธิ์ฯ  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2456  เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ เพื่อสอนวิชาการ "ช่างถม" ซึ่งเป็นวิชาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาโรงเรียนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมา ในวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ย้ายวัดท่าโพธิ์ฯ ไปตั้งอยู่ ณ วัดวังตะวันออก ถนนราชดำเนิน และได้เปิดสอนวิชาช่างไม้ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๓ คน มีครู ๓  คน คือ ครูสัมฤทธิ์  วรรณวณิช  ครูศิริ  จิตโอภาส  และครูแสง  คัมภีร์

การเรียนการสอนหนักไปในทางปฏิบัติ  กิจการของแผนกวิชาช่างไม้ได้เจริญขึ้นตามลำดับ จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๘๑  แผนกวิชาช่างไม้ได้แยกออกจากโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณนครศรีธรรมราช  (โรงเรียนช่างถมเดิม)  เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งต่างหากเรียกว่าโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้หรือโรงเรียนช่างไม้  มีฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล  แต่ยังคงอาศัยสถานที่ของโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนั้นยังคงตั้งอยู่หน้าวัดวังตะวันออกเป็นสถานที่สอนปีแรกรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าศึกษาต่อ ๓ ปี มีครู ๔ คน ครูสัมฤทธิ์ วรรณวณิช  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่อทางราชการได้ประกาศให้แผนกช่างไม้เป็นโรงเรียนช่างไม้ดังกล่าวแล้ว  ในปีนั้นก็ได้ก่อสร้างโรงเรียนช่างไม้ในสถานที่ซึ่งเป็นที่ของวัดร้าง ๒ วัด  คือวัดชุมแสง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและวัดประตูโกบ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ (คือบริเวณที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ ๑  งาน  การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปลายปีนั้น ประกอบด้วยอาคารโรงฝึกงาน ๓ หลัง บ้านพักครู  ๔ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ส้วม ๑ หลัง และสนามฟุตบอล ๑ สนาม เมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้จากโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณนครศรีธรรมราช มาอยู่ในบริเวณที่สร้างใหม่เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ให้ชื่อว่า  "โรงเรียนช่างไม้นครศรีธรรมราช"  มีครูสัมฤทธิ์  วรรณวณิช  เป็นครูใหญ่เช่นเดิม  ในระยะนี้กิจการของโรงเรียนได้ก้าวหน้าไปมาก  มีธงประจำโรงเรียนเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ๒ สี  คือสีน้ำเงิน - เหลือง และมีพระพักตร์พระวิษณุอยู่กลาง  การเรียนเน้นหนักทางภาคปฏิบัติ  นักเรียนที่จบไปมีฝีมือและความชำนาญเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป  จึงมีผู้นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ มา
เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๘๔  เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา  กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ท่าแพ  (ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช)  โรงเรียนจึงต้องหยุดเรียนโดยไม่มีกำหนดและหลักจากไทยกับญี่ปุ่นได้ประกาศยุติสงครามกันแล้ว ญี่ปุ่นได้ขอสถานที่ของโรงเรียนช่างไม้นครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งของกองทัพทหารญี่ปุ่น  โรงเรียนจึงกลายเป็นค่ายทหารญี่ปุ่นไปโดยปริยายระยะหนึ่ง  เนื่องจากภัยสงครามในปี  พ.ศ. ๒๔๘๘  ทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำ  ทางโรงเรียนรับนักเรียนได้น้อย จึงหาวิธีจูงใจนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน รับงานให้นักเรียนฝึกภายในโรงเรียน  และรับก่อสร้างภายนอกในต่างอำเภอ  เพื่อให้นักเรียนได้ออกไปแสดงฝีมือ ส่วนทางราชการก็ได้ส่งเสริมโดยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนประจำ และในปี  พ.ศ. ๒๔๙๐  ทางจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้เปิดการสอนชั้นประถมปีที่  ๔  เพิ่มขึ้นด้วย  โดยการโอนนักเรียนชั้นประถมปีที่  ๔  จากโรงเรียนเทศบาลต่าง ๆ  ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนช่างไม้  เพื่อมุ่งให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีประสบการณ์และสนใจต่อวิชาชีพ และได้มีการจัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่อในชั้นอาชีวศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวายกรุงเทพฯ จึงทำให้ประชาชนสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๑  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช" ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๑๙๐๓๘/๒๔๙๑ และได้ย้ายแผนกช่างตัดผมจากโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณนครศรีธรรมราช มาเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนการช่างฯ ด้วย ต่อมาทางโรงเรียนได้ขยายหลักสูตรถึงชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนที่สำเร็จมัธยมอาชีวศึกษาชั้นต้นเข้าศึกษาต่ออีก ๓ ปี  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๙๖  ครูสัมฤทธิ์  วรรณวณิช  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้สตูล  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเสริมศักดิ์  สิริผล ครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้ตรังมาดำรงตำแหน่งแทนและต่อมานายเสริมศักดิ์  สิริผล  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งแทน ให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี โดยแต่งตั้งให้นายจงรักษ์  มณีสุข
ครูในโรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ในระยะนั้นได้มีการเปลี่ยนธงประจำโรงเรียนมาใช้เป็นธงพื้นสีน้ำเงินมีพระวิษณุสีขาวตรงกลาง  (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน)  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง  นายจงรักษ์  มณีสุข  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศิลปหัตถกรรม  (โรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณนครศรีธรรมราชเดิม) และแต่งตั้งให้นายคัมภีร์ รัตนโชติ ครูวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้  จังหวัดสงขลา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช กิจการของโรงเรียนได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๒  ได้ขยายหลักสูตรจนถึงขั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างไม้และก่อสร้าง  โดยการรับนักเรียนที่สำเร็จอาชีวศึกษาชั้นปลายเข้าศึกษาต่ออีก ๓ ปี และในปลายปีนั้นเองโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง สร้างโดยฝีมือนักเรียนเองทั้งหมด  ส่วนแผนกช่างตัดผมก็ได้ยุบเลิกไปเพราะไม่มีคนสอน
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๐๓ โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการผลิตช่างฝีมือขององค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ (ส.ป.อ.) ทำให้โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช  ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนช่างไม้กลายมาเป็นโรงเรียนช่างอุตสาหกรรม  นายอัมพวัน  พันธุ์พิทย์แพทย์  ได้กล่าวถึงโรงเรียนนี้ในตอนนั้นไว้ว่า
"กรมอาชีวศึกษา” จึงได้เรียกครูช่างไม้เข้ารับการอบรมที่
ศูนย์ฝึกอบรมครูของ ส.ป.อ. ในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๕ เดือน  ครูสำเร็จการอบรมได้กลับมาทำการปรับปรุงโรงฝึกงานของโรงเรียน  โดยทำการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร ที่ได้รับมาใหม่  ตามโครงการปรับปรุงโรงเรียน  คือ  นายเลียบ  ช่วยเรียง แผนกช่างเครื่องยนต์ นายบุญ  ธรรมศิริ  แผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  นายพิเชฐ  แซ่ลู่ แผนกช่างกลโรงงาน  นายอัมพวัน   พันธุ์พิทย์แพทย์  แผนกช่างก่อสร้าง นายแคล้ว  ห่อแก้ว ผู้ติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมด นายนิมล  สนธิพร  ได้รับการอบรมวิชาการแนะแนวและครูอาจารย์จำนวนมากได้รับการอบรมในวิชาที่จะต้องทำการสอน
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โรงเรียนได้เริ่มเปิดทำการสอนตามโครงการเป็นครั้งแรก โดยจัดแบ่งเป็น ๔ แผนก  คือ  แผนกช่างก่อสร้าง  แผนกช่างเครื่องยนต์ดีเซล  แผนกช่างกลโรงงาน  และแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น ทุกแผนกเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง  โดยรับนักเรียนที่สำเร็จอาชีวศึกษาชั้นปลายหรือมัธยมปีที่   ๖  มาเข้าเรียนต่อตามหลักสูตร  ๓  ปี  ในปีแรกรับนักเรียนแผนกละ  ๒๕  คน  ส่วนอาชีวศึกษาชั้นปลายยังคงทำการสอนมาจนถึงปีการศึกษา  ๒๕๑๐  จึงได้เลิกทำการสอน
เมื่อโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. ในด้านผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ จึงทำให้การบริหารโรงเรียนสะดวกขึ้น  และโรงเรียนก้าวหน้าไปมาก  นอกจากนั้นแล้วอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มวิชาสามัญในหลักสูตรมากขึ้นและยังเปิดโอกาสให้ชั้น    ม.ศ. ๕ สมัครเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนกทั่วไปของกรมวิสามัญ  (ขณะนั้น)  อีกด้วย
ต่อมาทางโรงเรียนได้พัฒนามากขึ้น มีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๑๕  ได้เปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก ๑ แผนก และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนระดับ ปวส.  แผนกช่างก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  เปิดสอนระดับ  ปวส.ช่างกลโลหะ
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๙  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓ โรง คือ  โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช  โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  และโรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  เข้าเป็นสถานศึกษาเดียวกันใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” โดยให้โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลัยฯ วิทยาเขต ๑  โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลัยฯ วิทยาเขต ๒ และโรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลัยฯวิทยาเขต ๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒  กระทรวงศึกษาธิการได้แยกวิทยาลัยฯ  วิทยาเขต  ๑  ออกไปตั้งเป็น  "วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช"  ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  เป็นส่วนราชการระดับหน่วยงานอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  ในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพประกอบอาชีพได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 มีพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน ในนามโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2519
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  263  ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์  0 7535 6062   โทรสาร  0 7534 2268
 
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช