วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่อง
มาจากการที่ท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์  (ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช)  และเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้ง "โรงเรียนช่างถม" ขึ้นที่วัดท่าโพธิ์ฯ  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2456  เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ เพื่อสอนวิชาการ "ช่างถม" ซึ่งเป็นวิชาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาโรงเรียนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมา ในวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ย้ายวัดท่าโพธิ์ฯ ไปตั้งอยู่ ณ วัดวังตะวันออก ถนนราชดำเนิน และได้เปิดสอนวิชาช่างไม้ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๓ คน

 
 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  ฝีมือเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรมี
  4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
  6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
  7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
  1. เพิ่มจำนวนผู้เรียนและเปิดสาขางานใหม่ พัมนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพและทักษะชีวิต อันส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ภูปัญญาท้องถิ่นและคลังปัญญาอาชีวะ
  3. พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ในวิชาที่สอน การปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนา
ตนเองให้ทันเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้สังคมไทยเป็นเลิศแห่งภูมิปัญญา และ
มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
  1. ผลิตกำลังคนทางด้านช่างอุตสาหกรรม, ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธฺภาพ
  2. ผลิตช่างให้มีคุณภาพและมีทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  3. ปรับปรุงและยกระดับช่างให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
  อัตลักษณ์ : “ทักษะดี มีคุณธรรม”
เอกลักษณ์ : “บริการวิชาชีพ”
  จุดเน้น
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
  3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยผู้เรียนให้บริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน
  จุดเด่น
 

เสริมสร้างลักษณะนิสัยผู้เรียนให้บริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชนวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
ข้อมูลสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช