ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ก.ย. 2561]
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 61 ]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ส.ค.2561 ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค.2561 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [15 ส.ค.2561]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค.2561 ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน จำนวน 1 ชุด แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย.2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 มี.ค.2561 ]
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 มี.ค.2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย [ 28 ก.พ. 2561 ]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม - ปรับปรุงท่อระบายน้า [ 22 ก.พ. 2561 ]
  -ประกาศ ประกวดราคาซ่อมแซม-ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  -สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 และ ปร.5
  -คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 20 ก.พ. 2561 ]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 19 ก.พ. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ)
[ 12 ก.พ. 2561 ]
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย [ 2 ก.พ. 2561 ]
ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย [ 29 ม.ค. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย) [ 26 ม.ค. 2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค [ 24 ม.ค. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา [ 15 ม.ค. 2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึก PLC [ 22 ธ.ค. 2560 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ [ 12 ธ.ค. 60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07 ธ.ค. 60 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 01 ธ.ค. 60 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) [ 27 พ.ย. 60 ]
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย [ 27 พ.ย. 60 ]
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ [ 27 พ.ย. 60 ]
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล [ 27 พ.ย. 60 ]
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 พ.ย. 60 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 60 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 60 ]
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7 รายการ [ 18 ต.ค. 60 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7 รายการ [ 21 ก.ย. 60 ]
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น [ 12 ก.ย. 60]
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 04 ก.ย. 60]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น [ 21 ส.ค. 60]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21 ส.ค. 60]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป [ 02 มี.ค. 60]
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ [ 27 ก.พ. 60]
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม [ 09 ธ.ค.. 59]
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [ 09 ธ.ค.59]
ประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม [ 22 พ.ย. 59]
คุณลักษณะชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด [ 15 พ.ย. 59]
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [ 11 พ.ย. 59]
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานชื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 07 พ.ย. 59]
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานชื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 31 ต.ค. 59]
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 03 ต.ค. 59]
ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 19 ก.ย. 59]
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป [ 8 ก.ย. 59]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป [ 26 ส.ค. 59]
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ [ 14 มิ.ย. 59]
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1สาขาวิชาช่างยนต์ [ 29 ก.พ. 59]
สอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ [ 12 ก.พ. 59]
ขอยกเลิกการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
  และอุตสาหกรรมยาง [ 05 ก.พ. 59]
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 05 ก.พ. 59]
สอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม [ 19 ม.ค. 58 ]
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานสถาบันฯ จำนวน 1 รายการ [ 13 ม.ค. 59 ]
ขอยกเลิกการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม [ 22 ธ.ค. 58 ]
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยาง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ธ.ค. 58 ]
สอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม [ 3 ธ.ค. 58 ]
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยาง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา [ 2 ธ.ค. 58 ]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ชุด [ 11 พ.ย. 58 ]
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ชุด [ 5 พ.ย. 58 ]
ขอยกเลิกการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม [ 1 ต.ค. 58 ]
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยาง
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 [1 ต.ค. 58]
สอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม [ 16 ก.ย. 58 ]
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยาง
สอบราคาซื้อ อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 [ 20 ส.ค. 58 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๕ ชุด [ 27 พ.ค. 58 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป [ 22 พ.ค. 58 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๕ ชุด [ 11 พ.ค. 58 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป [ 11 พ.ค. 58 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) [ 30 มี.ค. 58 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) [ 10 มี.ค. 58 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 19 ก.พ. 58 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ [ 2 ก.พ. 58 ]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 [ 22 ม.ค. 58 ]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ [ 14 ม.ค. 58 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ [ 26 ธ.ค. 57 ]
ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 [ 26 ธ.ค. 57 ]
ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 [ 19 ธ.ค. 57 ]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร [ 19 ธ.ค. 57 ]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 19 ธ.ค. 57 ]
ยืนยันการใช้ลักษณะคุรุภุณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 ธ.ค. 57 ]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 17 ธ.ค. 57 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ กล้องวัดมุม ครั้งที่ 2 [ 16 ธ.ค. 57 ]
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะคุครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 12 ธ.ค. 57 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องลับใบมีดเครื่องไสไม้ [ 11 ธ.ค. 57 ]
ประกาศยกเลิกสอบราคาห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ธ.ค. 57 ]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องลับใบมีดเครื่องไสไม้ [ 4 ธ.ค. 57 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 4 ธ.ค. 57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร [ 4 ธ.ค. 57 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ธ.ค. 57 ]
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวัดมุม [ 3 ธ.ค. 57 ]
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องวัดมุม พร้อมขากล้องจำนวน 1 ชุด [ 2 ธ.ค. 57 ]
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต [ 28 พ.ย. 57 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องลับใบมีดเครื่องไสไม้ [ 25 พ.ย. 57 ]
สอบราคาซื้อกล้องวัดมุม พร้อมขากล้องจำนวน 1 ชุด [ 21 พ.ย. 57 ]
ประกาศสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต [ 17 พ.ย. 57 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์[ 14 พ.ย. 57 ]
ร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ [ 7 พ.ย. 57 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการดีเซลชั้นสูง [ 25 ก.ย. 57 ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการดีเซลชั้นสูง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.ย. 57 ]
ร่างขอบเขต Tor และร่างขอบเขตเอกสารประกวดราคาครุภัฑ์ ชุดปฎิบัติการดีเซลชั้นสูง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 [ 2 ก.ย. 57 ]
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และแสงสว่างในอาคารเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ [ 31 ก.ค. 57 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ [ 31 ก.ค. 57 ]
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีสอบราคา [ 28 มี.ค. 57 ]
ประกาศรายชื่อผู่ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ [ 10 มี.ค. 57 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครีั้งที่ 2 [ 10 ก.พ. 57 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ [ 30 ม.ค. 57 ]
ยกเลิกการประมูลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 57 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน 221 จำนวน 1 งาน ( ครั้งที่ 3 ) [ 22 ม.ค. 57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ม.ค. 57 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ [ 9 ม.ค. 57 ]
รางขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง จำนวน 1 ชุด [ 24 ธ.ค. 56 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ [ 19 ธ.ค. 56 ]
รางขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 รายการ [ 16 ธ.ค. 56 ]
รางขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง จำนวน 1 ชุด [ 16 ธ.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อวัสดุ ไม้หลุมพอ จำนวน 3 รายการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง [ 13 ธ.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงบูชเชื่อมท่อดูดควันเชื่อม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ [ 12 ธ.ค. 56 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน 221 จำนวน 1 งาน [ 25 พ.ย. 56 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ก.ย. 56 ]
สอบราคาซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ 10 ชุด [ 2 ก.ย. 56 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการแบบ Smart Class Room [ 30 ส.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ [ 29 ส.ค. 56 ]
สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน [ 17 ก.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ [ 3 ก.ค. 56 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการเทคโนโลยีควบคุมและตรวจสอบทางกล ครั้งที่ 2 [ 3 ก.ค. 56 ]
ขอบเขต tor และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการเทคโนโลยีควบคุมและตรวจสอบทางกล ครั้งที่ 2 [ 28 มิ.ย. 56 ]
ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการเทคโนโลยีควบคุมและตรวจสอบทางไกลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 56 ]
สอบราคาซื้อครุภัฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด [ 17 มิ.ย. 56 ]
รางขอบเขตงาน (tor) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัตการเทโนโลยีควบคุมและตรวจสอบทางกล [ 10 มิ.ย. 56 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ฝึกงานตัวถัง และสีรถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ [ 17 พ.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๘ เครื่อง [ 17 พ.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ [ 17 พ.ค. 56 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร [ 7 พ.ค. 56 ]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 เม.ย. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงอัด ๑,๕๐๐ KN จำนวน ๑ เครื่อง [ 11 เม.ย. 56 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑ รายการ [ 11 เม.ย. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 8 เครื่อง [ 11 เม.ย. 56 ]
สอบราคาซื้อวัสดุคุรุภณฑ์ยานพนะและขนส่ง จำนวน 5 ชุด (ชุดละ 44 รายการ ) [ 1 เม.ย. 56 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟและคอมพิวเตอร์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด [ 15 มี.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (visual) จำนวน ๕ เครื่อง [ 11 มี.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 8 เครื่อง [ 11 มี.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงอัด 1,500 KN จำนวน 1 ชุด [ 31 ม.ค. 56 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์กล้องวัดมุม (Theodolite) ชนิดอ่านได้ละเอียด 20 ฟิลิปดา จำนวน 5 ชุด [ 31 ม.ค. 56 ]
เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภันฑ์ [ 30 ม.ค. 56 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนระบบแจ้งเตือนและวัดสภาวะแวดล้อม [ 11 ม.ค. 56 ]
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนระบบแจ้งเตือนและวัดสภาวะแวดล้อม [ 18 ธ.ค. 55 ]
เอกสารประกวดราคาชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอบระบบแจ้งเตือนและวัดสภาพแวดล้อม [ 12 ธ.ค. 55 ]
สอบราคาซื้ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟและคอมพิวเตอร์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด [ 11 ธ.ค. 55 ]
เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 7 ธ.ค. 55 ]
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง [ 17 ต.ค. 55 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน COVER WALK WAY ระหว่าอาคาร 1 กับอาคาร 2 [ 16 ต.ค. 55 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 งาน [ 13 ก.ย. 55 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน COVER WALK WAY ระหว่าอาคาร 1 กับอาคาร 2 [ 29 ส.ค. 55 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 339 [ 9 ส.ค. 55 ]