วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ผลงานทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 [ 18 พ.ย. 55 ]
  - ระดับชั้น ปวช.3
  - ระดับชั้น ปวส.3
 
 
เรือง เจ้าของผลงาน

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอนวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

นายภัทร พงศ์กิตติคุณ

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอนวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา
2100–1009

นายภัทร พงศ์กิตติคุณ

บทความวิจัย การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซี่ลอจิก โดยใช้โปรแกรมแลบวิว

นายพรรัฐ ทองมี

บทความวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า

นายพรรัฐ ทองมี

เอกสารประกอบการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2104

นายพรรัฐ ทองมี

การเขียนและแก้ไข ตรวจสอบโปรแกรม NC งานกัด กับเครื่องกัด CNC

นายอำนาจ ศรีจันบาล

วิชาอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (2102-2010)

นายสุชาติ รัตนสุภา

เครื่องทำบัวไม้ทูอินวัน

นางสาวรัตนาภรณ์  นาคสั่ว
นายสุภกิจ สัพโรจน์  และ
นายวีรพงศ์  คงช่วย

ผงส้มแขกสำเร็จรูป

นางนัทธมน น้อยศรี
นาง ว.อัจฉรา พัวพันธ์
นางสาวอรญา ล้ำเลิศ

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ร.ต.สุนทร เตียวัฒนาตระกูล

วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) งานเลื่อยและเครื่องเลื่อย

นายวัฒนา คุณชล

เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools)

นายชวลิต ภคภิญโญภาพสกุล

วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109

นางชวนชม ลิ่มทอง

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (2104-2009)

นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์

คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น ( 2121-2008 )

นางอริสา วรรณทอง

แผ่นยางรองพื้นเอนกประสงค์

นางสุภาศิณี ชนะราวี
นาง ว.อัจฉรา พัวพันธ์
นางสาวอัษฎา ลิมโกมลวิลาศ

ซอสมะขามซีฟู้ด

นางนัทธมน  น้อยศรี
นางสาวรัตนาภรณ์  นาคสั่ว  นางสาวอรญา  ล้ำเลิศ

ไม้สอยมังคุดปรับระดับความยาวด้วยเกลียวเทเปอร์ (Taper)

นางนัทธมน  น้อยศรี
นางสาวรัตนาภรณ์  นาคสั่ว
นายวีรพงศ์  คงช่วย

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401

นายวรยุทธ เภรีภาศ

หม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2104

นายพรรัฐ ทองมี

เอกสารประกอบการสอน วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 - 2005

นายบุญลือ ยิ่งคำนึง

เอกสารประกอบการสอน วิชา การสำรวจงานก่อสร้าง 2 รหัสวิชา 2106 - 2007

นายพิชัย บัวจีน

เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกล 2 รหัสวิชา 2102-2108

นายมนัส    นิระโส

การประเมินโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปีการศึกษา 2555

นางอุไรรัก ดรุณวรรณ

เอกสารประกอบการเรียน วิชา วงจรอิเล็คทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206

นายกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์

เอกสารประกอบการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2014 

นายดวง ชุมสุวรรณ

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

นางสวรรญา   นิระโส

เทคโนโลยีคอนกรีต

อาจารย์อริสา วรรณทอง

เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคนิคก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 2106-2109

นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์

การศึกษาปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

นายบุญโชติ  ชำนาญ
นางอุไรรัก  ดรุณวรรณ
เอกสารประกอบการเรียน วิชา เพศศึกษา รหัส 2000 – 1612
นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นายถาวร   พืชพันธ์
นางธัญกมล อ่อนศรีทอง
นางอุไรรัก ดรุณวรรณ
 การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2552

นายพยงค์  เชตวรรณ์
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียนเพื่อ
กระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001 – 0006
นางจิราวรรณ ทองคำดี
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช