กำหนดการฝึกงาน / ฝึกอาชีพ ประจำภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2