ขอเลื่อนการฝึกงาน / ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชขอความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(Covid-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา จึงได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นวิทยาลัยขอเลื่อนการฝึกงานของนักศึกษาดังต่อไปนี้

1. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานระบบปกติทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. / และนักเรียนระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.

2. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.