ขอเลื่อนการลงทะเบียนรายวิชา ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ขอเลื่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จากเดิม ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2563
เป็นระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563
ตามกำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ที่แนบ

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา-1-ปี-63