ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ให้ นศท. ปี 2 และปี 3 เขียนรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ให้ นศท. ปี 2 และปี 3 เขียนรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

แบบรด.2

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ให้ นศท. ปี 2 และ ปี 3 เขียนรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (แบบ รด.2) โดยใช้กระดาษยาว F14 เท่านั้น ปริ้นหน้าหลัง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารตามที่ อ.วัชรินทร์ แก้วประจุ แจ้งในรวมกลุ่มนศท. ส่งให้กับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563