ข่าวสำหรับนักเรียน - นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาเรียนดี รับจากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาเรียนดี และ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด รายชื่อโควตาเรี

อ่านต่อ »

ประกาศ การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และการปฏิบัติงานของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ »