ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประเมินสรุปการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563