งานมาตรฐานศึกษา

มาตรฐานสถานศึกษา

  • มาตรฐานสถานศึกษา ปี 2561
  • มาตรฐานสถานศึกษา ปี 2559
  • มาตรฐานสถานศึกษา ปี 2555-2557
  • มาตรฐานสถานศึกษา ปี 2557-2557
  • ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
  • ข้อเสนอแนะรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2556
  • เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา