ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาเรียนดี รับจากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาไฟฟ้า

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาโยธา

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์