ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564