ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564