ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2564 (อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช)