ระบบจัดเก็บเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 • งานวางแผนและงบประมาณ

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 63 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 61 ]

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ค. 61 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 61 ]

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ค. 61 ]

  • โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มี.ค. 61 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ม.ค. 61 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 08 ก.พ. 60 ]

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 05 ส.ค. 59 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ก.พ. 59 ]

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ก.ย. 58 ]

  • แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุญาตเบิกเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ [ 23 มี.ค. 58 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 พ.ย. 57 ]

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 ส.ค. 57 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 27 พ.ค. 57 ]

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 6 ก.ค. 56 ]

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 7 พ.ค. 56 ]

  • แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา 2555

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553

  • แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552

  • นโยบายการจัดแผนปีงบประมาณ

  • ตัวอย่างการเขียนโครงการ

  • แบบฟอร์มโครงการ

  • แบบฟอร์มขออนุญาตจัดทำโครงการ

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

  • แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา

 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • ปก รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปีการศึกษา 2560 [ 28 มี.ค. 2561 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปีการศึกษา 2560 [ 20 มี.ค. 2561 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล [ 10 ก.พ. 59 ]

  • แบบการติดตาม ตรวจสอบ SAR ระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2556 [ 30 พ.ค. 57 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล [ 28 ก.พ. 57 ]

  • ปกเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล [ 21 ก.พ. 57 ]

  • มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 7 [ 21 ก.พ. 57 ]

  • การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและการประเมิณสมาชิกดีเด่น ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 [ 15 ก.ย. 56 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2555 [ 18 เม.ษ. 56 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2555 [ 20 มี.ค. 56 ]

  • แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [ 14 พ.ย. 55 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปี 2554 [ 7 พ.ย. 55 ]

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปี 2553

  • รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ปี 2552

  • งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา

 • งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  • เอกสารสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 14 พ.ย. 62 ]

  • เอกสารสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 พ.ย. 60 ]

  • ตัวอย่างแบบนำเสนอโครงการ และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 14 ม.ค. 59 ]

  • แบบนำเสนอโครงการ งานมหกรรมวิชาการเทคนิคนคร “Open House” [ 7 ม.ค. 59 ]