การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 , ปวช. 3 และปวส. 2