โครงการพัฒนาสมรรถนะเตรียมความพร้อมสู่การเรียนอาชีวศึกษา (ปวช.1)

กำหนดการโครงการพัฒนาสมรรถนะเตรียมความพร้อมสู่การเรียนอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 8 – 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอินทนิล
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

 

กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563   

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น.    รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

( ดูรายชื่อกลุ่มที่ 1 ยานยนต์/ตัวถังและสีรถยนต์)

( ผลการประเมิน กลุ่ม 1 )


กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563   

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 12.00 น.  รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

(ดูรายชื่อกลุ่มที่ 2 ตัวถังและสีรถยนต์/จักรยานต์ฯ/เครื่องมือกล/ผลิตภัณฑ์)

( ผลการประเมิน กลุ่ม 2 )


กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563   

  • วันที่ 15 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น.  รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

(ดูรายชื่อกลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์/ไฟฟ้ากำลัง)

( ผลการประเมิน กลุ่ม 3 )


กลุ่มที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2563   

  • วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เวลา 12.00 น.  รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

( ดูรายชื่อกลุ่มที่ 4 ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง)

( ผลการประเมิน กลุ่ม 4 )


กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563   

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

( ดูรายชื่อกลุ่มที่ 5 ก่อสร้าง/โยธา)

( ผลการประเมิน กลุ่ม 5 )


กลุ่มที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563