ใบสำคัญรับเงิน (ค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน)

เอกสารประกอบการเบิกเงิน (ค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน)

     1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข 1) (ห้ามเขียนผิด หรือมีรอยลบ เด็ดขาด)

     2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง จำนวน1ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อเจ้าของบัตรด้วย)

     3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตนักศึกษา จำนวน1ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อเจ้าของบัตรด้วย)

( ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 )